Місія та завдання Польських Інститутів у світіПольські Інститути у світі є представництвами Міністерства закордонних справ Республіки Польща, метою діяльності яких є: популяризація польського наукового і культурного життя, презентація найцікавіших і найрізноманітніших подій та явищ, що відбуваються у Польщі.


У багатьох місцях Польські Інститути виконують завдання відділів з питань культури та науки Посольств РП.
Польські Інститути є компетентними центрами промоції Польщі завдяки освітньо-інформаційній діяльності. Вони забезпечують польську присутність у культурному житті окремих країн. Головними завданнями цих представництв є впровадження польської культури до найвпливовіших центрів країн, їхнього функціонування, а також дії, спрямовані на відчутну польську присутність у міжнародних проектах. Діяльність, спрямована на постійну співпрацю з польськими та закордонними партнерами, що активно діють у царині міжнародного культурного обміну досвідом. Найбільш корисною формою організації промоційних  культурних заходів є співпраця з місцевими осередками культури, що з одного боку зменшує витрати, а з іншого гарантує контакт із місцевою аудиторією.


Місією культурної дипломатії є результативний вплив на якомога ширшу місцеву аудиторію митців, експертів, критиків. Налагодження тісних зв'язків із представниками ЗМІ є одним з пріоритетів діяльності Польських Інститутів.
Польські Інститути своєю діяльністю збільшують середовище осіб, котрі у майбутньому могли б спричинитись до популяризації польського надбання - співробітників, студентів факультетів полоністики, славістики тощо, а також тих, хто працює у напрямку розвитку польської науки та виховання молоді в окремих країнах.


Підтримку діяльності Польських Інститутів у світі з польського боку, окрім МЗС, запевнюють державні культурні установи, котрі своєю діяльністю охоплюють аспект міжнародної співпраці. Серед них: Польський Інститут Кіномистецтва, Інститут Книги, Театральний Інститут, Національний Інститут Фридерика Шопена та Інститут Адама Міцкевича.


Програму діяльності Польських Інститутів реалізують колективи з  шести/восьми осіб, серед них: директор та його співробітник з Польщі, двоє/троє місцевих експертів, котрі вільно володіють польською мовою та добре знайомі з місцевим культурним середовищем, а також двоє співробітників з технічних питань. З огляду на місцеву специфіку, склад колективу може підлягати незначним змінам.


____________________________________________________________________________________________________

Misja i zadania Instytutów Polskich w świecie


Instytuty Polskie są placówkami podległymi Ministerstwu Spraw Zagranicznych, których naczelnym zadaniem jest upowszechnianie polskiej kultury, wiedzy o historii oraz dziedzictwie narodowym w świecie, a także promocja współpracy w dziedzinie kultury, edukacji, nauki oraz życia społecznego. W wielu miejscach Instytuty Polskie pełnią też rolę wydziałów ds. kultury i nauki Ambasad RP.
Instytuty Polskie spełniają funkcje kompetentnych centrów promocji wiedzy o Polsce poprzez działalność informacyjno-edukacyjną oraz zapewnienie polskiej obecności w życiu kulturalnym poszczególnych krajów. Do głównych zadań tych placówek należy wprowadzanie polskiej kultury do najważniejszych ośrodków krajów ich funkcjonowania oraz dbałość o zapewnienie znaczącej polskiej obecności w przedsięwzięciach międzynarodowych, a także działanie na rzecz nawiązywania trwałych kontaktów między polskimi i zagranicznymi partnerami, aktywnymi w sferze międzynarodowej wymiany kulturalnej. Najkorzystniejszą formą organizacji wydarzeń promocyjnych jest współprodukcja z lokalnymi, renomowanymi instytucjami kultury, co z jednej strony obniża koszt prezentacji po stronie polskiej, z drugiej zaś stanowi gwarancję dotarcia do miejscowego wyrobionego odbiorcy.


Misją dyplomacji kulturalnej jest skuteczne oddziaływanie na możliwie najszersze miejscowe środowiska artystyczne, eksperckie i opiniotwórcze. Budowanie dobrych, ścisłych kontaktów z przedstawicielami mediów należy do priorytetów działalności Instytutów Polskich. Instytuty Polskie uwzględniają w swej działalności budowanie grona przyszłych sprzymierzeńców w dziele popularyzacji polskiego dorobku - pracowników i studentów wydziałów polonoznawczych, polonistyk, slawistyk i studiów środkowoeuropejskich, a także pracują na rzecz udziału polskiej kadry naukowej w procesie kształcenia młodzieży w kraju urzędowania.
Wsparcie ze strony polskiej dla działalności Instytutów Polskich w świecie zapewniają - poza MSZ - krajowe instytucje kultury, które w swych zadaniach umieściły współpracę międzynarodową, m.in. Polski Instytut Sztuki Filmowej, Instytut Książki, Instytut Teatralny, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina oraz Instytut Adama Mickiewicza.


Program działalności Instytutów Polskich jest realizowany przez zespoły składające się z sześciu do ośmiu osób, w tym: dyrektor oraz zazwyczaj jeden pracownik merytoryczny delegowany z kraju, dwóch lub trzech ekspertów miejscowych, posiadających doskonałą znajomość języka i warunków kraju urzędowania oraz wyrobione kontakty w miejscowych środowiskach kulturalnych, a także dwóch pracowników pomocniczych. Skład ten może ulegać niewielkim modyfikacjom ze względu na miejscowe uwarunkowania.


Підпишись на розсилку

Загальна підписка
Підписка для ЗМІ

Дякуємо
Помилка при відправці запитання
Ви невірно заповнили поля